شرکت روی پرور

کنسانتره کبالت

کیک کبالت حاصل از مرحله حذف کبالت و منگنز در واحد محلولسازی شرکت روی پرور، جهت تولید کنسانتره کبالت وارد واحد کبالت در شرکت روی پرور می گردد. در این واحد با استفاده از جدیدترین روش های فنی و شیمیایی، ضمن جداسازی روی و منگنز، کنسانتره کبالت در عیار حدود 8 - 10% تولید می گردد. کربنات منگنز :در کنار تولید کنسانتره کبالت، منگنز موجود در پسماند مراحل تولید کنسانتره کبالت، از باطله نهایی جدا شده و ضمن اعمال فرآیندهای شیمیایی خاص جهت تولید کربنات منگنز به واحد خشک کن انتقال می یابد. عیار کربنات منگنز تولیدی در حدود 41% می باشد.

کنسانتره کبالت