شرکت روی پرور

کنسانتره روی اکسیدی

تامین خوراک اولیه تولید شمش از خاک های ورودی در شرکت فرآوری مواد معدنی کانی پروران زنگان انجام می گیرد.خاک های ورودی بعد از خردایش و آسیاب در واحد های هوی مدیا یا فلوتاسیون در عیار مورد نیاز برای شرکت روی پرور تولید می گردد. دانه بندی کنسانتره تولیدی در فراکسیون D80 حدودی 90 میکرون با عیار میانگین 20% با حذف کانی های باارزش و رطوبت میانگین 20% به شرکت روی پرور انتقال می یابد.

کنسانتره روی اکسیدی